Cellulosaisolering

Goda skäl att isolera

Bättre inomhusklimat – du får ett hus som är fuktreglerande och bättre står emot mögel- och svampangrepp. Ljudisolerande – du får en tyst och behaglig inomhusmiljö. Miljövänligt – cellulosa (träfiber) är ett naturmaterial som kan återgå till det naturliga kretsloppet. Minskade uppvärmningskostnader.

Vad påverkar isoleringsförmågan?

Konvektion

Konvektion är ett begrepp för hur luftgenomsläpplig ett isoleringsmaterial är. Luftrörelser inom materialet försämrar funktionen och ökar risken för fukt. I Thermofloc cellulosaisolering är luftrörelserna näst intill obefintliga på grund av hög densitet. Cellulosaisolering har hög densitet och har mycket låg inre konvektion. Den naturliga konvektionen startar vid 15 C° för glasull, 22 C° för stenull och inte alls för träfibern.

Lufttäthet

Cellulosa har hög densitet, vilket innebär att den har en hög volymvikt. I vägg bidrar det till att man förhindrar luftströmmar i isoleringen och att materialet har en hög värmekapacitet. Luftgenomsläppligheten i cellulosa är vid 38 kg/m³ = 0,41 och vid 26 kg/m³ = 0,96.

Ny forskning / Skillnad mellan olika materials isoleringsförmåga

Tidigare ha den rådande uppfattningen varit att det inte är någon skillnad mellan olika isoleringsmaterial. Ny forskning från Chalmers och KTH pekar på att så är fallet, och att cellulosaisoleringen är ca 20-30 % effektivare än både sten- och glasullsisolering. Den beräkningsmodell som funnits för att bestämma ett materials isoleringsförmåga, det s.k. Lambdavärdet, har visat sig ha brister. Nu arbetar Boverket och bland andra Chalmers och KTH för att få till en ändring i byggbestämmelserna. 

Chalmers och KTH:s förslag är att:

  • Arbetsutförandebrister beaktas med större korrektioner än hittills

  • Uppgifter om luftgenomsläppligheten bör dokumenteras för alla material

  • Påtvingad konvektion från t.ex. blåst, temperatur och ventilation bör beaktas

  • Materialprovningsmetoder anpassas till mer verkliga förhållanden

  • Egenkonvektionens inverkan på värmeförlusterna måste beaktas i ökad utsträckning, framförallt i takkonstruktioner med öppna ytor och lösull

ISOKON använder Thermoflocs isoleringssystem 

Genom att använda Thermoflocs isoleringssystem får du en optimal isolering både under den kalla och den varma årstiden. Isoleringen består av ekologiskt cellulosafiber/återvunnet tidningspapper. Thermofloc cellulosaisolering är CE-godkänt enligt ETA-05/18). Vi använder två metoder för att få materialet på plats.

Läs mer om Thermofloc cellulusaisolering här
thermofloc

Sprutisolering

Den här metoden används för att isolera tak, ytter- och innerväggar samt vindsbjälklag. För bästa effekt sprutas isoleringen in med övertryck så att alla hålrum fylls. Genom att skapa ett diffusionsöppet isoleringsskikt får du som husägare ett giftfritt och behagligt klimat i huset.

Golvfyllning

Golvfyllningen ger behaglig värme överallt. Den installeras manuellt och löst i mellanbjälklaget till önskad isoleringstjocklek. Kan även installeras genom att borra sig in genom syllstock för att fylla eventuella tomrum i bjälklag, detta är ett effektivt sätt att komma åt golvdrag i äldre hus. Detta är ett billigt alternativ att isolera bjälklag utan att bryta upp befintligt golv.

Isoleringspellets

Isoleringspellets är ett granulat av cellulosafibrer som också kan användas för golv. Detta material är framförallt lämpligt för att bygga bärande isoleringsskikt med mycket bra ljudisoleringsvärden.

Arbetsgång

Innan arbetet påbörjas gör vi ett kostnadsfritt hembesök. Vi lämnar offert med fast pris. Behöver förberedande snickeriarbeten utföras kan vi hänvisa till vana och tillförlitliga snickare.